Cách tắt nhận xét Media, Attachments trên wordpress

Bước 1:

Tắt nhận xét về Tệp đính kèm hoặc Media bằng hook WordPress .

  • Mở tệp functions.php của chủ đề và thêm mã bên dưới vào đó.

function crunchify_disable_comments_on_attchments( $open, $post_id ) {
$crunchify_post = get_post( $post_id );
if( $crunchify_post->post_type == ‘attachment’ ) {
return false;
}
return $open;
}
add_filter(‘comments_open’, ‘crunchify_disable_comments_on_attchments’, 10 , 2 );

Bước 2:

Đối với các tệp đính kèm Hiện có, bạn cần phải tắt nhận xét theo cách thủ công bằng cách sử dụng Truy vấn .

  • Mở phpMyAdmin
  • Thực thi bên dưới hai truy vấn

UPDATE wp_posts SET ping_status=’closed’ WHERE post_type = ‘attachment’;
UPDATE wp_posts SET comment_status=’closed’ WHERE post_type = ‘attachment’;

Bước 3:

Tiếp theo, bạn cần xóa các bình luận đính kèm hiện có.

  • Mở phpMyAdmin
  • Thực thi truy vấn bên dưới

DELETE FROM `wp_comments` WHERE `comment_type` = ‘trackback’;

OK vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*