Cách cài đặt Moodle trên Rocky Linux

Cách cài đặt Moodle trên Rocky Linux

Moodle là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở miễn phí (LMS) cung cấp cho các nhà giáo dục và người học một nền tảng học tập tích hợp đơn giản và an toàn. Bài viết này giải thích cách cài đặt Moodle trên phiên bản máy chủ Rocky Linux.

1. Cần chuẩn bị:

  • Triển khai phiên bản máy chủ Rocky Linux 
  • Tạo một người dùng tiêu chuẩn với quyền truy cập sudo .

2. Tạo cơ sở dữ liệu Moodle mới

Đăng nhập vào MySQL.

$ mysql -u root

Tạo một cơ sở dữ liệu mới.

MariaDB [(none)]> create database moodledb;

Tạo một người dùng cơ sở dữ liệu mới với một mật khẩu mạnh.

CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'replace-this-with-a-strong-password';

Cấp cho người dùng toàn quyền đối với cơ sở dữ liệu.

GRANT ALL PRIVILEGES ON moodledb.* TO 'user'@'localhost';

Làm mới các đặc quyền.

FLUSH PRIVILEGES

Thoát khỏi bảng điều khiển.

EXIT

2. Cài đặt Tiện ích mở rộng PHP

Cài đặt các tiện ích mở rộng cần thiết cho Moodle.

$ sudo dnf install php-mysqlnd php-gd php-intl php-xmlrpc php-soap php-opcache php-sodium 

3. Cài đặt Moodle

Tải xuống phiên bản ổn định Moodle mới nhất. Trong bài viết này, bạn sẽ cài đặt phiên bản 3.11.

$ wget https://download.moodle.org/stable311/moodle-latest-311.tgz

Giải nén tệp đã tải xuống.

$ tar -xvf moodle-latest-311.tgz

Di chuyển tất cả các tệp đã trích xuất vào thư mục gốc của máy chủ web của bạn, theo mặc định /var/www/html/được sử dụng bởi httpd.

$ sudo mv moodle/* /var/www/html/

Thay đổi quyền sở hữu cho người dùng và nhóm apache.

$ sudo chown -R apache:apache /var/www/html/

Bây giờ, đã đến lúc khởi chạy trình cài đặt web Moodle, hãy truy cập IP Máy chủ công cộng của bạn để bắt đầu.

http://SERVER_IP_ADDRESS

Chọn một ngôn ngữ, English (en)được chọn theo mặc định, nhấp vào tiếp theo và xác nhận đường dẫn cài đặt.

Một thư mục mới có tên /moodledatasẽ được tự động tạo vào thư mục /var/www, hãy đảm bảo rằng apache có quyền đọc và ghi đối với nó.

Tiếp theo, chọn máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn, từ danh sách thả xuống, hãy chọn MariaDB. Sau đó, nhập thông tin cơ sở dữ liệu bạn đã tạo ở Bước 1 của bài viết này.

Nhấp vào tiếp tục để xác nhận Moodleđiều kiện và tiến hành kiểm tra máy chủ để xác nhận xem máy chủ của bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu hay không.

4. Định cấu hình Moodle

Trên trang Cài đặt, cấu hình Moodle với tên người dùng quản trị viên, mật khẩu, địa chỉ email, tên hiển thị, quốc gia để thiết lập tài khoản hệ thống đầu tiên.

Tiếp theo, thiết lập trang chủ Moodle của bạn và lưu các thay đổi để đăng nhập trực tiếp vào bảng điều khiển phụ trợ.

Cuối cùng, hoàn thành đăng ký trang web của bạn và nhấp vào đăng ký trang web của bạn để hoàn tất quá trình cấu hình.

Để đảm bảo cài đặt Moodle của bạn cho mục đích sử dụng sản xuất, hãy xóa tập lệnh cài đặt install.php. Ngoài ra, hãy sử dụng mật khẩu mạnh cho người dùng quản trị để tránh bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào vào máy chủ của bạn.

5. Sửa các lỗi cài đặt phổ biến

404 không tìm thấy

Theo mặc định, SE Linux được bật trên Rocky Linux và có thể hạn chế quyền truy cập vào các tệp từ thư mục webroot.

Loại trừ thư mục webroot bằng cách chạy lệnh sau.

$ sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/html
Không thể tạo thư mụcmoodledata

Loại trừ / var / www khỏi chính sách SE Linux

$ sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www

Hoặc, tạm thời tắt SE Linux nếu lỗi vẫn tiếp diễn bằng lệnh sau.

$ sudo getenforce

sau đó

$ sudo setenforce 0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*